Код за ЄДРПОУ: 24925429 Юридична адреса: 01001, Київ, вул. Володимирська, 12
(044) 506-20-13

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

 

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС"

Місцезнаходження товариства:

01001, м. Київ, вул. Володимирська, будинок 12

 

Шановні акціонери!

 

04 жовтня 2018 року о 14.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 12, кімната 711, відбудуться загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС" (надалі ПРАТ "БФК "ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС", або Товариство).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 04 жовтня 2018 року з 13.30 год. до 13.55 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 12, кімната 711.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 28 вересня 2018 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

 

Проект порядку денного загальних зборів акціонерного товариства:

 

  1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
  2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерного товариства.
  3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
  4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
  5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
  6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році.
  7. Затвердження плану діяльності Товариства на наступний звітний період.
  8. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

 

Проекти рішень з переліку питань

проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.

1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерного товариства, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я", з яким Товариством укладено Договір.

1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я".

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерного товариства.

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів Товариства: 

час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.

час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються.

усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.

бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування),  виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.

обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.

бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.

бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається   простою   більшістю    голосів    акціонерів,    які зареєструвалися  для  участі  в  загальних  зборах.

загальні  збори  під  час  їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про  зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства.

3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

3.1. Роботу Директора ПРАТ "БФК "ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС" в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3.2. Звіт Директора ПРАТ "БФК "ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС" про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4.1. Роботу Наглядової ради ПРАТ "БФК "ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС" в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.2. Звіт Наглядової ради ПРАТ "БФК "ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС" за 2017 рік затвердити.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПРАТ "БФК "ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС" за 2017 рік.

6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році.

6.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2017 році ПРАТ "БФК "ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС" має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 42 223 449,53 грн. (сорок два мільйони двісті двадцять три тисячі чотириста сорок дев'ять гривень 53 копійки).

6.2. Розподіл прибутку ПРАТ "БФК "ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС" за 2017 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.

6.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності ПРАТ "БФК "ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС" в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи ПРАТ "БФК "ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС" в 2017 році не нараховувати та не сплачувати.

7. Затвердження плану діяльності Товариства на наступний звітний період.

7.1. Затвердити план діяльності ПРАТ "БФК "ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС" на наступний звітний період.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

8.1. Надати попередню згоду на вчинення ПРАТ "БФК "ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС" у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме

  • правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – граничною сукупною вартістю правочинів 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);
  • правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – граничною сукупною вартістю правочинів 600 000 000,00 грн. (шістсот мільйонів гривень 00 копійок);

8.2. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

8.3. Уповноважити Виконавчий орган Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів.

8.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів).

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": http://www.global-estates.kiev.ua/

 

Інформація про кількість акцій:

            Станом на 17 серпня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 740 000 (сімсот сорок тисяч) штук простих іменних акцій.

Станом на 17 серпня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 740 000 (сімсот сорок тисяч) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор ПРАТ "БФК "ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС" Суммовська Наталія Іванівна. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 03 жовтня 2018 р. (включно), з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, будинок 12, ПРАТ "БФК "ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС", кімната 703. Контактна особа - Ковальова Ірина Олександрівна, начальник відділу контролінгу та управління. Телефони для довідок: (044) 506-20-09.

04 жовтня 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПРАТ "БФК "ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС" (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)

 

Найменування показника

період

2017 рік

2016 рік

Усього активів

114161

113227

Основні засоби (за залишковою вартістю)

76656

81692

Запаси

4488

4206

Сумарна дебіторська заборгованість

22690

20609

Грошові кошти та їх еквіваленти

2856

5102

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(412251)

(370027)

Власний капітал

(408551)

(366327)

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

3700

3700

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

270967

262506

Поточні зобов'язання і забезпечення

251745

217048

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(42224)

(43227)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

740000

740000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

(57,06)

(58,41)

 

ПРАТ "БФК "ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС"