Код за ЄДРПОУ: 24925429 Юридична адреса: 01001, Київ, вул. Володимирська, 12
(044) 506-20-13

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення додаткового питання до порядку денного
загальних зборів акціонерів акціонерного товариства,
скликаних на 21 травня 2014 року

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
01025, м. Київ, вул. Володимирська, будинок 12

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС» (скорочене найменування ПрАТ «БФК «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС») повідомляє Вас, що 21 травня 2014 року о 12.20 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 12, кімната 722, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 21 травня 2014 року з 11.50 год. до 12.10 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 12, кімната 722.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 15 травня 2014 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 20 травня 2014 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, будинок 12, ПрАТ «БФК «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС», каб. 705. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Ковальова Ірина Олександрівна, начальник відділу контролінгу та управління, член Ревізійної комісії Товариства.
21 травня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):


 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
 3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
 4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
 8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
 9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
 10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
 11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
 13. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
 14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 15. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2013 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.


Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «БФК «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС» (тис. грн.)

 

Найменування показника
період
2013 рік 2012 рік
Усього активів    105 735 
109 905
Основні засоби (залишкова вартість) 72 047 72 483
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 8 4
Сумарна дебіторська заборгованість 11 419 15 325
Грошові кошти та їх еквіваленти 388 458
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (85 742)
(76 630)
Власний капітал (82 042) (72 930)
Статутний капітал 3 700
3 700
Довгострокові зобов'язання 76 864
76 864
Поточні зобов'язання 110 913 105 971
Чистий прибуток (збиток) (9 112) (9 64740 0005) 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 740 000 740 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 65 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон для довідок: (044) 506 20 13
ПрАТ «БФК «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС»

 Директор                                        Н.І.Суммовська